ติดตั้งระบบระบายอากาศดึงอากาศใหม่เข้าอาคาร

แบบและการติดตั้งตามแบบ ทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้ตามกำหนดเวลา เป็นการประสานงานกันของฝ่ายออกแบบที่มีข้อมูลแนวทางการติดตั้งชัดเจนกับงานติดตั้งที่เข้าใจหน้างานและติดตั้งได้ตรงตำแหน่งทำให้ประหยัดเวลาและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ในภาพเป็นการติดตั้งระบบระบายอากาศดึงอากาศใหม่เข้าอาคารและระบายอากาศเดิมและลมร้อนออกจากอาคารตามทิศทางลมธรรมชาติ ออกแบบและติดตั้งโดย MASTERKOOL Northern 7/2018