การติดตั้ง Pre-Cool

การติดตั้ง Pre-Cool ในกระบวนการระบายความร้อนของ Condensing Unit เครื่องปรับอากาศโดยระบบ Evaporative System เทคโนโลยีความเย็นจากน้ำ ซึ่งอากาศที่ถูกดูดเข้าไปใช้ระบายความร้อนในกระบวนการทำความเย็นจะถูกลดอุณหภูมิลงด้วยแผ่น Cooling pad ช่วยให้กระบวนการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศทำงานสั้นลง ประหยัดพลังงาน ออกแบบและติดตั้งโดย Masterkool Northern