ติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative AirCooler

ติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative AirCooler ส่ง fresh air ที่เป็นลมเย็นเข้าในอาคารห้องประกอบอาหารที่มีความร้อนและ Hood ดูดควันและกลิ่น ซึ่งห้องลักษณะนี้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะกลายเป็นการสิ้นเปลืองด้วยความสามารถในการดูดความเย็นออกของ hood ดูดควันในปริมาณลมไม่ต่ำกว่า 7000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งการดูดหรือระบายอากาศออกนี้เหมาะกับระบบของเครื่องสร้างลมเย็นหรือ AirCooler เพราะ hood จะทำหน้าที่ดูดความชื้นออกจากห้องเหลืออากาศที่เย็นและเป็นธรรมชาติให้กับผู้อยู่อาศัย ออกแบบและติดตั้งโดย Masterkool-Northern 5/2019